Výsledky výzkumu /třetí publikace/ – Delece GABRA5 genu a jeho vliv na chování u myší

Druhá publikace vypracovaná v roce 2022 byla publikována 21.1.2023.
Jde již o třetí publikaci k výzkumu, které naše organizace na počátku iniciovala.

GABRA5 je gen, který často chybí na matčině chromozomu u pacientů s Angelmanovým syndromem, kteří mají velkou deleci o rozsahu 4–6 Mb. Vytvořili jsme nový myší model s chybějícím Gabra5 tím, že jsme zaměřili kritický exon 3 genu Gabra5 pomocí techniky CRISPR/Cas9.

Tento model byl použit k posouzení, jak GABA(A)R ovlivňuje úzkostné chování a jeho souvislost s hladinami kortikosteronu.

Název: Ablace Gabra5 ovlivňuje hladiny kortikosteronu a úzkostné chování u myší

Abstrakt

Stresové reakce jsou aktivovány osou hypotalamus-hypofýza-nadledviny (HPA osa), která vyústí ve uvolňování glukokortikoidů. Při dlouhodobém vylučování glukokortikoidů nebo nepřiměřených behaviorálních reakcích na stresory se mohou vyskytnout patologické stavy. Zvýšená koncentrace glukokortikoidů je spojena s generalizovanou úzkostí a existují mezery ve znalostech týkajících se jejich regulace. Je známo, že HPA osa je ovládána GABAergním systémem, ale příspěvek jednotlivých podjednotek GABA receptoru je po většině neznámý. V této studii jsme zkoumali vztah mezi podjednotkou α5 a hladinami kortikosteronu v novém myším modelu chybějícího genu Gabra5, který souvisí s úzkostnými poruchami u lidí a fenologickými jevy pozorovanými u myší. Zaznamenali jsme snížené prozkomávácí chování, což naznačuje nižší úzkost u zvířat Gabra5−/−; avšak takový fenotyp nebyl přítomen v testech otevřeném poli a testech vyvýšeného plus labyrintu. Kromě sníženého průzkumného chování jsme také zjistili snížené hladiny stresové reakce zjištěné na základě měření metabolitů kortikosteronu ve výkalech myší Gabra5−/−, což naznačuje sníženou odpověď na stres. Navíc, na základě elektrofyziologických záznamů, kde jsme pozorovali hyperpolarizovaný stav neuronů hippocampu, předpokládáme, že konstitutivní ablace genu Gabra5 vede k funkční kompenzaci pomocí jiných kanálů nebo podjednotek GABA receptoru v tomto modelu.

Odkaz na publikaci: Genes | Free Full-Text | Ablation of Gabra5 Influences Corticosterone Levels and Anxiety-like Behavior in Mice (mdpi.com)


  Kontaktní informace:
  Adresa:

   Informace o firmě:   Sídlo firmy:   Kontaktní osoba: