Daňové uznání daru

Od 1.1.2014 byl pojem „dary“ v zákoně nahrazen pojmem „poskytnuté bezúplatné plnění“.

Podle Zákona o daních z příjmů si fyzické i právnické osoby mohou uznat poskytnuté bezúplatné plnění (mimo jiné) právnickým osobám se sídlem na území ČR nebo jiného členského státu Evropské unie. Každý dárce může uplatnit poskytnuté bezúplatné plnění pouze za určitých zákonem daných podmínek, které jsou stručně shrnuty v dalších odstavcích.

Způsob potvrzení

Naše asociace vystaví do 30. 1. daného roku všem dárcům, kteří vyplní formulář Potvrzení pro fyzickou/právnickou osobu a kde uvedou všechny požadované údaje, automaticky potvrzení o přijatém bezúplatném plnění za zdaňovací období roku předchozího (tj. o částkách, které dorazily na účet Asociace genové terapie do 31. 12. předchozího roku). Toto potvrzení bude odesláno elektronickou cestou na uvedenou emailovou adresu. Na vyžádání lze zaslat potvrzení poštovně. S ohledem na nepřiměřené náklady spojené s tiskem, balením a zejména poštovným a naše kapacitní možnosti budeme rádi, pokud zůstaneme u dokladu elektronického.

Podmínky u fyzických osob
Záleží především na úhrnné výši bezúplatných plnění (tj. součtu „darů“ za celý kalendářní rok) a na výši Vašeho daňového základu. Bezúplatná plnění budou uznatelná, pokud jejich hodnota tvoří alespoň 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % základu daně. Prakticky to znamená, že pokud jste dali dary v částce 1000,- Kč a více, nemusíte ověřovat, zda je to alespoň 2 %, pouze ověříte, že úhrnná hodnota darů nepřesahuje 15 % základu daně.

Podmínky u právnických osob
Mohou uplatnit bezúplatné plnění od částky 2000,- Kč, max. do výše 10 % základu daně sníženého podle §34 Zákona o daních z příjmu. Opět se sčítají všechna bezúplatná plnění za daný kalendářní rok, ale každý jednotlivý dar musí být alespoň v hodnotě 2000,- Kč, k uplatnění darů dochází na základě předaných potvrzení o bezúplatných plněních (případně darovacích smluv).

Speciální případy
Pokud jste dárce, daňový resident jiného státu EU nebo mimo EU, poté je nutné, abyste uznatelnost příspěvků řešili se svým daňovým poradcem.